top of page

18.04.2024

Det var flytryggingsmøte i Bømoen flyklubb torsdag 18.04.

Tema for møtet finn du her.

Det vart også ein rask gjennomgang av kva som er nytt i sportsflyhandboka, t.d. 600-kilosregelen, flyging on top og nattflyging. Dessutan litt om om den nye driftshandboka. Presentasjonen av dette finn du her.

 

22.11.2023

Under verksemdskontrollen 12.10 2023 vart klubben oppfordra til å utarbeide  nødprosedyrar for 
motorkutt ved klubben sine eigne plassar, dvs. Bømoen.

Det er gjort, og nødprosedyrane er oppslege i klubbhuset. Du kan også laste dei ned her:

 

16.11.2023

Det blir medlemsmøte 16.11 kl. 18 i klubbhuset.

Sak: Gjennomgang av rapporten etter verksemdskontrollen av klubben.

09.11.2023

Følgjande dokument, handbøker og informasjon skal finnast om bord på kvar flyging, i original eller som kopi, med mindre noko anna er oppgitt:

1) flygehandbok eller tilsvarande dokument,

2) flygeløyve i original,

3) forsikringsbevis i original,

4) løyve til bruk av radioutstyr viss installert,

5) teknisk loggbok,

6) detaljar om eventuell ATC-reiseplan,

7) oppdaterte og eigna luftfartskart for den føreslegne flygeruta og alle ruter det er rimeleg å vente at flyginga kan omdirigerast til,

8) avskjæringskort i henhold til SERA.11015.

9) Sjekklister inkl. naudsjekklister og sjekkliste for landing på vatn.

 

For flygingar med start og landing på same flyplass/driftsstad, kan dokument og den informasjonen som er nemnde i punkta 1, 4, 5, 6, 7 og 8 oppbevarast på flyplassen eller driftsstaden.

Dokument som piloten skal ha med seg:

1) Personleg loggbok

2) Gyldig sportsflylisens

3) Flytelefonisertifikat (integrert i LAPL-A og PPL)

4) Eventuelt kursbevis for PFLY

28.09.2023

I veke 41 vil det blir verksemdskontroll av klubben. Ein seniorkontrollant kjem for å sjå til at vi ha alt på stell. Det vil mellom anna bli plukke ut to tilfeldige pilotar og to tilfeldige fly for nærare kontroll. Det gjeld å ha alle papir i orden.

01.08.2023

Sportsflyhandboka (sikkerheitssystemet) er komen i ny versjon (SFHB 8.0.5), gyldig frå 01.08.2023.

Leg merke til at det er endra krav for å vedlikahlde passasjerrettane. No krevst det berre tre avgangar og landingar dei siste 90 dagane for å kunne ta med passasjer.

bottom of page