top of page

Flytelefonisertifikat er førebels ikkje obligatorisk for sportsflylisensen, men det er ikkje lov å bruke radioen utan å ha flytelefonisertifikat. Utan dette sertifikatet kan du altså ikkje fly i luftrom der radiobruk er påbode. Det vil etter kvart også bli eit krav for å behalda sportsflylisensen.

Arbeidet med å skaffe seg flytelefonisertifikat går i fleire steg:

  1. Du må gjennomføre eit teoretisk og praktisk kurs hos ein godkjend organisasjon. Det kan vere ein skule eller klubb. Bømoen flyklubb er ikkje godkjent for dette. Mange har tidlegare teke nettkurs gjennom Luftfartsskolen. Men: Luftfartsskolen tilbyr frå 2020 ikkje lenger kurs i privat- og sportsflygarsegmentet. NLF vil ha eit aktivt samarbeid med flygeteori.no, som vidarefører kursa frå Luftfartsskolen. Du må altså ta kontakt med flygeteori.no for kurs i flytelefoni.

  2. Etter at kurset er godkjent av skulen, blir du meld opp til teorieksamen. Organisasjonen som tilbyr kurs ordnar med dette. Det er Luftfartstilsynet som står for eksamen. Tidlegare måtte vi til Bergen for å ta den skriftlege eksamen, men no kan den takast på næraste trafikkstasjon.

  3. Etter bestått teorieksamen kan du sjølv ta kontakt med godkjend kontrollant for å gjennomføre praktisk prøve og språkprøve.

  4. Praktisk prøve skal gjennomførast med reell tovegs radiokommunikasjon på radioutstyr montert i luftfartøy eller tilsvarande. Dersom prøven ikkje går føre seg som del av ein flytur, skal radiokommunikasjon tilsvarande ein flytur simulerast.

  5. Under praktisk prøve kan du også avleggja ein språkprøve i engelsk. Det er nødvendig dersom du har planar om å fly i luftrom der det er krav til å etablera radiokontakt med for eksempel kontrolltårnet.

  6. Etter praktisk prøve må to skjema sendast til Luftfartstilsynet.

Du kan lesa meir om flytelefonisertifikatet på Luftfartstilsynet sine nettsider.

Fag 4: Korleis skaffe seg flytelefonisertifikat

bottom of page